Kvietimas

Vietos veiklos grupių projektai

Paraiškos teikiamos: 2024 m.

Šiuo metu vykstantys kvietimai: kreiptis kontaktiniu telefonu. Lietuvoje veikia virš 50 vietos veiklos grupių, kvietimai nuolat keičiasi.

Vietos veiklos grupių projektais siekiama skatinti gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procesuose, padėti stiprinti pilietinę visuomenę, palaikyti darnų vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Vietos veiklos grupių projektai skelbiami pagal atskirų kaimo vietovių vietos plėtros strategijos priemonių veiklos sritis.

Tinkami pareiškėjai:
Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Vertinamas pareiškėjo veiklos vykdymo ir/ar pareiškėjo registracijos/deklaruotos gyvenamosios vietos tam tikroje VVG teritorijoje laikotarpis. Tinkami pareiškėjai apibrėžiami konkretaus kvietimo taisyklėse.

Remiamos veiklos (priklauso nuo konkretaus kvietimo taisyklių):
– ne žemės ūkio veiklos kūrimas ir plėtra (produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, paslaugų teikimas);
– inovacijų diegimas;
– smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimas;
– darbo vietų steigimas.

Tinkamos išlaidos (priklauso nuo konkretaus kvietimo taisyklių):
Naujos technikos, įrangos, statybinių medžiagų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, darbų ir paslaugų įsigijimas (statyba, rekonstravimas, remontas), viešinimo išlaidos ir kita (priklauso nuo konkretaus kvietimo taisyklių).

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma (priklauso nuo konkretaus kvietimo taisyklių)
Didžiausias išmokos dydis – iki 100 000 Eur;
Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc. projekto vertės.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
Projektą reikia įgyvendinti per 2 metus.
3 metus užsiimti ir išlaikyti veiklą, darbo vietas, įsigytą techniką bei turtą, drausti paramos lėšomis įsigytą ir sukurtą turtą.