Kvietimas

Regioniniai fizinio aktyvumo projektai

Kvietimas numatomas 2024 m.

Projektu siekiama skatinti fizinio aktyvumo veiklų plėtrą.

Tinkami pareiškėjai:
Juridiniai asmenys.

Tinkamos išlaidos:
Tiesioginės: patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.), prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, leidybos darbai ir kt.), sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos, projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis, atlyginimai pagal autorines sutartis, maitinimo išlaidos, projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės  ir kt.

Netiesioginės: išlaidos projektui viešinti, projektą administruojančių darbuotojų darbo užmokestis, kanceliarinės prekės, komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose) ir kt.

Finansavimo intensyvumas, maksimali finansavimo suma
Maksimali finansavimo suma: 50 000 Eur.
Minimali finansavimo suma: 5 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas: iki 90 proc. projekto vertės.
Nuosavos lėšos: 10 proc. nuo projekto sąmatos.

Pagrindiniai reikalavimai projektų vykdymui:
– projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip 1 Lietuvos apskrityje;
– projektą reikia įgyvendinti per 2 metus.